Menu: Gmina -> Władze Gminy
2014-09-17     Franciszka, Lamberty, Narcyza     Oficjalna strona Urzędu Gminy w Grybowie
Władze Gminy


Wójt Gminy Grybów
Piotr Krok

 
Urząd Gminy w Grybowie
ul. Jakubowskiego 33
I pietro pokój nr 9
tel. 18 445 02 04

wojt@gmina.grybow.pl

Kompetencje i zadania:

 • Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania gminne okreslone przepisami prawa.
  Do zadań Wójta należą w szczególności
  • przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy
  • określenie sposobu wykonywania uchwał
  • gospodarowanie mieniem komunalnym
  • wykonywanie budżetu
  • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
 • Wójt kieruje biezacymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 • Podejmuje czynności w związku z bezpośrednim zagrożeniem bezpieczeństwa publicznego.
 • Jest Kierownikiem Urzędu Gminy.
 • Nadzoruje realizację zadań zleconych i powierzonych na mocy porozumień.
 • Wykonuje zadania szefa obrony cywilnej Gminy określone odrebnymi przepisami.

 

 Zastępca Wójta Gminy Grybów
Andrzej Poręba


Urząd Gminy w Grybowie
ul. Jakubowskiego 33
I pietro pokój nr 11
tel. 18 445-02-04
z-ca.wojta@gmina.grybow.pl


Kompetencje i zadania:

 • Sprawuje funkcje Wójta Gminy w razie nieobecności Wójta lub niemożności pełnienia przez Wójta obowiązków.
 • Z upoważnienia Wójta samodzielnie składa oświadczenia woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem.
 • Prowadzi całokształt spraw związanych z interpelacjami radnych.
 • Prowadzi w imieniu Wójta sprawy z zakresu:
  • infrastruktury i ochrony środowiska
  • promocji Gminy
  • kultury i sportu

 

Skarbnik Gminy Grybów
mgr Anna Mogilska

Urząd Gminy w Grybowie
ul. Jakubowskiego 33
pokój nr 18 I pietro
tel. 18 448-42-14 

skarbnik@gmina.grybow.pl

 

Kompetencje i zadania:

 • Opracowuje projekt budżetu.

 • Dokonuje analiz budżetu i na bieżąco informuje Wójta o jego realizacji.

 • Przekazuje Kierownikom Referatów, oraz Kierownikom jednostek organizacyjnych wytyczne oraz dane niezbędne do opracowania planów budżetowych.

 • Czuwa nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej.

 • Kieruje pracą Referatu Finansowo - Budżetowego.

 • Czuwa nad prawidłową realizacją ustawy o zamówieniach publicznych.

 • Nadzoruje realizację ustaw o dochodach, finansach Gminy, o podatkach i opłacie skarbowej.

 • Realizuje zadania wynikające z wprowadzenia procedury Kontroli Wewnętrznej.

   Webmaster: UG

 (C)opyright by UG Grybów        
Liczba odwiedzin: